Novopak
Novopak Gasni amortizeri i opreme za vozila

• Proizvodnja i prodaja gasnih amortizera Novi Sad •

Novopak logo

Gasni amortizeri - Novopak

GARANTNI USLOVI

Garancija važi isključivo uz posedovanje originalnog računa, kompletno popunjenog i overenog garantnog lista za gasni amortizer.

Proizvođač, NOVOPAK, garantuje besprekoran rad gasnog amortizera u trajanju od 24 (dvadesetčetiri) meseca, od dana prodaje i overe garantnog lista pečatom i potpisom prodavca.

Garancija se priznaje samo ako je proizvod upotrebljavan saglasno opštim garantnim uslovima i uputstvima za upotrebu, a odnosi se isključivo na nedostatke, koji potiču usled greške u proizvodnji. U toku garantnog roka koji teče od dana prodaje gotovog proizvoda, kupac ima pravo na besplatno otklanjanje kvarova ili zamenu neispravnih proizvoda nastalih greškom u proizvodnji, a pri normalnoj upotrebi i montaži.

U slučaju da se kvar ne može otkloniti u predviđenom roku, davalac garancije se obavezuje da proizvod zameni u roku ne dužem od 45 dana, a da za pomenuti proizvod produži vrednost garancije.

Popravke u garantnom roku mogu se vršiti isključivo u fabrici gasnih amortizera NOVOPAK d.o.o. Novi Sad.

U slučaju neopravdane reklamacije, kupac snosi sve eventualne troškove, po važećem cenovniku proizvođača davaoca garancije.

Dobijanjem garantnog lista, smatra se da je krajnji kupac upoznat i saglasan sa svim što u njemu piše.

Za sve sporove vezane za ovu garanciju biće nadležan sud u Novom Sadu.

IZ GARANTNIH OBAVEZA SE ISKLJUČUJU

RADNI VEK GASNOG AMORTIZERA

Postoji nekoliko faktora koji utiču na radni vek gasnih amortizera.

Spoljašnji faktori, kao što su promene temperature i drugi uticaji životne sredine mogu da ubrzaju habanje i skrate životni vek zaptivnih elemenata, što utiče na snagu samog amortizera.

Pored toga, značajnu ulogu ima i sama montaža. Preporučuje se da se gasni amortizer montira tako da klipnjača bude usmerena nadole tokom same upotrebe, kako bi zaptivni elementi i sama klipnjača bili uvek nauljeni, čime se značajno umanjuje habanje.

Gasni amortizer će trajati duže ukoliko je montiran na mestu na kome ne postoje vibracije i bočne sile.

proizvodnja i prodaja gasnih amortizera
Novopak Gasni amortizeri i opreme za vozila

amortizeri

NOVOPAK

Temerinski put 46,
21000 Novi Sad
Srbija

NOVOPAK - PROIZVODNJA

:
Rada Končara 1
21131 Petrovaradin
Srbija

Telefon: +381 21 539 180
Fax: +381 21 539 181

E-mail : sasa.novopak@gmail.com
Facebook: NOVOPAK

proizvodnja i prodaja gasnih amortizera
    Radno vreme

Ponedeljak - Petak "08:00" - "16:00"
Subota "09:00" - "15:00"
Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o novostima, pošaljite nam Vaš mail.
Facebook
Twita
All rights reserved © Novopak, proizvodnja i prodaja gasnih amortizera Novi Sad
Dizajn Studio Digital , Novi Sad